Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website of via onze Facebook pagina,  gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere afspraak, aanbieding, behandeling en transactie tussen Body Lookz en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANINGEN

Body Lookz staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Body Lookz zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

De cliënt dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De cliënt heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk per e-mail (info@bodylookz.nl) , doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Body Lookz melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Body Lookz het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij  Body Lookz komt, mag Body Lookz de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

De cliënt en Body Lookz hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Body Lookz.

4. BETALING

Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Body Lookz vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ZBody Lookz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Body Lookz neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Body Lookz behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Body Lookz is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst is toe te rekenen. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Body Lookz is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de vestingen.

7. GARANTIE

Zonnestudio & Schoonheidssalon Body Lookz geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de mondelinge adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

9. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Body Lookz heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

10. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking elektronisch gemeld worden via de website van Body Lookz. Body Lookz dient klachten afdoende te onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

11. BEHOORLIJK BEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Body Lookz het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Body Lookz en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.